Áåëîðóññêèå ïåñíÿðû

Çàïèñü ñ êîíöåðòà â Ìîñêâå èç ÃÖÊÇ 19.04.2002 ã.


Tracks: 10, total time: 52:09, year: 2002, genre: Ethnic

1.6:01Áåëîâåæñêàÿ ïóùà
2.3:33Ðåêðóò
3.3:29Íî÷êà òåìíàÿ
4.2:55Ãîðå
5.3:52À â ïîëå áåðåçà...
6.13:51Êîñèë ßñü êîíþøèíó
7.3:55Àëåñÿ
8.6:41Êóïàëèíêà
9.3:15Áåëàÿ ÷åðåìóõà
10.4:37Âîëîãäà


Discid: folk / 8e0c370a


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!